Fundacja NEUCA Dla Zdrowia powstała w 2013 roku. Działalność Fundacji pozwala NEUCA jeszcze lepiej wypełniać misję społeczną, którą rozumiemy jako budowanie kultury zdrowia. Kluczowym celem, jaki sobie stawiamy zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia,  jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa.

Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, wspierając polskich farmaceutów. Dąży do zwiększenia dostępności specjalistycznej opieki lekarskiej  i farmaceutycznej. Edukuje i zwiększa świadomość społeczną w zakresie najczęściej diagnozowanych chorób. Pomaga w dostępie do terapii. Działania realizuje we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia.

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia to nowa perspektywa dla działań prospołecznych NEUCA.

DROGA jest blisko tych, którym niesie wsparcie, nadzieję i restart w życiu. 
Stowarzyszenie realizuje wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych , zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych. Nie rozdaje jednak ludziom jedynie dóbr materialnych, ale pracuje nad tym aby uwierzyli w to, że sami umieją sprostać życiu, biorąc los we własne ręce. Działalność charytatywną rozumiemy przede wszystkim jako naukę radzenie sobie w świecie. Zamiast ryby trzeba nauczyć człowieka łowić i dać mu wędkę. To jest prawdziwa pomoc, taką pomoc stowarzyszenie szerzy
Misja DROGI
Wydobyć piękno wewnętrzne człowieka, obudzić go!
Zadania
Do zadań szczególnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, należy:

  • organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
  • organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
  • nicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
  • organizowanie kolonii letnich dla dzieci z najbiedniejszych rodzin Białegostoku oraz z terenów byłych PGR-ów województwa podlaskiego
  • organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin
  • praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Środowiskowym Domu Rodzinnym "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej oraz całodobowej (w sytuacjach kryzysowych)
  • praca środowiskowa z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczym
  • pomoc młodzieży z grup ryzyka , eksperymentującej i uzależnionej od środków psychoaktywnych , komputera, internetu, hazardu oraz ich rodzicami w NZOZ Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "ETAP" 

Firma

Actus Pharma

ul.Bielawska 15/9

05-510 Konstancin-Jeziorna

Polityka Prywatności

Nr telefonów

Tel.: +48 533 050 006 

Tel.: +48 534 444 602

Adresy e-mail

Księgowość:

biuro@actus-pharma.pl

Sprzedaż:

sprzedaz@actus-pharma.pl 

 

Copyright © 2017 Actus-Pharma .Wszelkie Prawa zastrzeżone/All Rights Reserved.

Search